STATE
ZONE
Mumbai
A
Goa
B
Gujarat
B
Maharashtra
B
Daman & Diu
B
Delhi, Kolkatta, Chennai, Hyderabad
C
Bihar
D
Chattisgarh
D
Haryana
D
Jammu & Kashmir
D
Jharkhand
D
Karnataka
D
Madhya Pradesh
D
Orissa
D
Punjab
D
Rajasthan
D
Tamil Nadu
D
Tripura
D
Uttarakhand
D
Uttar Pradesh
D
West Bengal
D
Chandigarh
D
Pondicherry
D
Andhra Pradesh
E
Assam
E
Himachal Pradesh
E
Kerala
E
Manipur
E
Arunachal Pradesh
F
Meghalaya
F
Mizoram
F
Nagaland
F
Sikkim
F
Andaman & Nicobar
F
Dadra and Nagar Haveli
F
Lakshadweep
F